Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67534
Title: Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Dấu hiệu vi phạm
Kiểm tra Đảng
Tổ chức đảng cấp dưới
Đảng viên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.22-26
Abstract: Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ đều xác định: Kiểm tra là chức năng lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra có vị trí và vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng. Từ đó, đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, quy định cụ thể trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp uỷ, tổ chức đảng tại Điều 30, Chương VII, Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung một trong những nhiệm vụ của UBKT các cấp từ kiểm tra "chấp hành ” sang kiểm tra “khi có dấu hiệu vi phạm ” đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67534
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.