Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6763
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình lúa hữu cơ ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Đặng, Nguyễn Kim Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa trong mô hình lúa hữu cơ, từ đó đề xuất giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho mô hình trồng lúa hữu cơ ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6763
ISSN: B1502642
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.