Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6769
Title: So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trồng chôm chôm Java theo mô hình Global Gap và theo mô hình truyền thống tại xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Sơn, Hoài Phong
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trồng chôm chôm Java theo mô hình Global Gap và những nông hộ trồng theo mô hình truyền thống tại huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Từ đó tìm được mô hình sản xuất có hiệu quả cao hơn để mở rộng và phát triển mô hình bền vững hơn trong tương lai. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tài chính, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao kinh tế cho người dân tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 110 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6769
ISSN: B1500158
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.