Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6777
Title: Quy mô và chất lượng dân số của các dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Bích Lan
Nguyễn, Thị Tám
Keywords: Quy mô dân số
Tộc người có dân số rất ít
Chất lượng dân số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.46-54
Abstract: Thời gian gần đây, dân số của 5 tộc người có dân số ít nhất ở nước ta (Ơ-đu, Brâu, Rơ-măm, Pu Péo và Si La) đã có sự gia tăng đáng kể, không còn nguy cơ “diệt vong” như thông tin trên một số phương tiện truyền thông đã đăng tải. Sự gia tăng hôn nhân hỗn hợp tộc người cùng với những cải thiện về thu nhập, mức sống, chất lượng y tế và giáo dục đã giúp cho thể lực và trí lực của người dân được nâng cao hơn trước. Tuy nhiên, sự tồn tại tình trạng đói nghèo, tảo hôn, việc bảo lưu một số phong tục tập quán không còn phù hợp… khiến cho quy mô và chất lượng dân số của các tộc người này vẫn còn nhiều bất cập. Trên cơ sở tổng luận các nghiên cứu về chủ đề này và kết quả nghiên cứu thực địa của các tác giả, bài viết mong muốn làm rõ hơn những vấn đề tồn tại, thách thức đối với dân số và phát triển của 5 tộc người có dân số ít nhất ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6777
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_613.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.