Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6779
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu nấm rơm của nông hộ ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Lụa
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các khoản chi phí, doanh thu, lợi nhuận của nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của hộ trồng nấm rơm. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao doanh thu cho nông dân trồng nấm rơm ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6779
ISSN: B1502498
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.