Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67821
Title: Môi trường lạm phát và truyền dẫn tỷ giá hối đói ở Việt nam
Authors: Quách, Doanh Nghiệp
Keywords: Độ bất ổn trong lạm phát
Hồi quy chuyển tiếp trơn
Môi trường lạm phát
Truyền dẫn tỷ giá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 14 .- Tr.29-43
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth transition regression - STR) nhằm tìm kiếm bằng chứng về mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát phụ thuộc vào môi trường lạm phát ở Việt Nam. Nghiên cứu tìm thấy ngưỡng lạm phát có ý nghĩa thống kê là 1,5%/tháng chia nền kinh tế thành hai trạng thái lạm phát cao và lạm phát thấp. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa môi trường lạm phát và mức độ truyền dẫn tỷ giá, theo đó cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, mức độ truyền dẫn sẽ cao hơn khi nền kinh tế đang trong trạng thái lạm phát cao và ngược lại. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy mức độ truyền dẫn có tương quan cùng chiều với độ bất ổn trong lạm phát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67821
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.