Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67821
Nhan đề: Môi trường lạm phát và truyền dẫn tỷ giá hối đói ở Việt nam
Tác giả: Quách, Doanh Nghiệp
Từ khoá: Độ bất ổn trong lạm phát
Hồi quy chuyển tiếp trơn
Môi trường lạm phát
Truyền dẫn tỷ giá
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 14 .- Tr.29-43
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth transition regression - STR) nhằm tìm kiếm bằng chứng về mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát phụ thuộc vào môi trường lạm phát ở Việt Nam. Nghiên cứu tìm thấy ngưỡng lạm phát có ý nghĩa thống kê là 1,5%/tháng chia nền kinh tế thành hai trạng thái lạm phát cao và lạm phát thấp. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa môi trường lạm phát và mức độ truyền dẫn tỷ giá, theo đó cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, mức độ truyền dẫn sẽ cao hơn khi nền kinh tế đang trong trạng thái lạm phát cao và ngược lại. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy mức độ truyền dẫn có tương quan cùng chiều với độ bất ổn trong lạm phát.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67821
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.