Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788
Title: Quyền con người trong điều kiện toàn cầu hóa: Khía cạnh phương pháp luận
Authors: Võ, Khánh Vinh
Keywords: Thời đại của chủ nghĩa toàn cầu
Toàn cầu hóa
Thế hệ
Lý luận và phương pháp luận quyền con người
Quyền công dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.15-22
Abstract: Trong “thời đại của chủ nghĩa toàn cầu”, cần phải tìm hiểu, làm rõ tính lịch sử của quyền con người; môi trường toàn cầu hóa và nhu cầu chỉnh sửa một số cách tiếp cận đến quyền con người; sự xuất hiện thế hệ quyền con người thứ ba; nhận thức lại quyền con người; sự tác động của toàn cầu hóa đến lý luận quyền con người, quyền công dân và sự chỉnh sửa những luận điểm quan trọng về quyền con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.