Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788
Nhan đề: Quyền con người trong điều kiện toàn cầu hóa: Khía cạnh phương pháp luận
Tác giả: Võ, Khánh Vinh
Từ khoá: Thời đại của chủ nghĩa toàn cầu
Toàn cầu hóa
Thế hệ
Lý luận và phương pháp luận quyền con người
Quyền công dân
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.15-22
Tóm tắt: Trong “thời đại của chủ nghĩa toàn cầu”, cần phải tìm hiểu, làm rõ tính lịch sử của quyền con người; môi trường toàn cầu hóa và nhu cầu chỉnh sửa một số cách tiếp cận đến quyền con người; sự xuất hiện thế hệ quyền con người thứ ba; nhận thức lại quyền con người; sự tác động của toàn cầu hóa đến lý luận quyền con người, quyền công dân và sự chỉnh sửa những luận điểm quan trọng về quyền con người.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6788
Bộ sưu tập: Pháp luật về Quyền con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.02 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.