Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67900
Nhan đề: Studies on the antioxidant activity of apigenin, luteolin and nevadensin using DFT
Tác giả: Nguyen, Trung Huy
Nguyen, Van Trang
Nguyen, Thi Xuyen
Cao, Thi Hong
Vo, Thi Kieu Anh
Vu, Quoc Thai
Bui, Van Cuong
Tran, Thi Thanh Van
Nguyen, Van Trang
Tran, Dai Lam
Nguyen, Thi Hoan
Phan, Thi Thuy
Trinh, Quang Dung
Từ khoá: DFT
Flavonoids
HAT
SET-PT
SPLET
Antioxindant
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Journal of Science and Technology;Vol.59, No.01 .- P.19-29
Tóm tắt: The molecular properties of apigenin, luteolin and nevadensin which are three naturally flavonoid compounds have been studied theoretically by DFT method at 6-311++G(d,p) level. All FMO analysis, mechanism, and kinetics studied suggested that compound luteolin (3) was a promising antioxidant agent. The results indicated that HAT is thermodynamically preferred in the gas phase, and SPLET is the thermodynamically favorable pathway in methanol and water.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67900
ISSN: 2525-2518
Bộ sưu tập: Vietnam journal of science and technology

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.