Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6792
Title: Ứng dụng mô hình lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả của Markowitz vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Kiều Hạnh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát về hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả của Markowitz đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó rút ra những thuận lợi và khó khăn khi lựa chọn danh mục đầu tư. Đề xuất một số khuyến nghị phù hợp cho nhà đầu tư khi lựa chọn danh mục đầu tư
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6792
ISSN: B1502070
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.