Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67921
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân ở TP. Hà Nội
Authors: Vũ, Thị Hường
Nguyễn, Văn Khoa
Keywords: Hành vi lựa chọn
Mô hình hành vi
Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Hồi quy logistic nhị phân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.155-159
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt của người dân TP. Hà Nội. Nghiên cứu đã chỉ ra 9 nhân tố tác động đến hành vi lựa chọn phương tiện VTHKCC bằng xe buýt của người dân TP. Hà Nội, bao gồm: (i) các nhân tố thuộc nhân khẩu học: Số người trong gia đình sử dụng xe buýt, Tuổi, Thu nhập, Cự ly đi lại bình quân, Nghề nghiệp: (ii) các nhân tố định tính: Sự hấp dẫn của xe buýt, Chuẩn chủ quan, Nhận thức môi trường và Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67921
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.