Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6793
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh
Keywords: Cơ chế kiểm soát quyền lực
Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.23-31
Abstract: Cơ chế kiểm soát quyền lực bảo đảm, bảo vệ quyền con người là hệ thống các quy định và thực hiện quy định về kiểm soát việc thực hiện quyền lực, các thiết chế kiểm soát thực hiện quyền lực và hậu quả pháp lý từ hoạt động kiểm soát quyền lực bảo đảm quyền lực trong thực hiện, bảo vệ quyền con người được thực hiện đúng đắn, có hiệu quả, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm quyền con người trong quá trình thực hiện quyền lực. Để phát huy vai trò của cơ chế kiểm soát quyền lực bảo đảm thực hiện quyền con người cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Đảng, của Nhà nước, tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân đối với tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong thực hiện bảo đảm thực hiện quyền con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6793
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.