Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67931
Title: Chuyện “Phi Chuông” dân tộc Thái từ nguồn gốc Thi ca đến “Những gì làm cho người ta kể nó)
Authors: Phạm, Đặng Xuân Hương
Keywords: Chuyện “Phi Chuông” dân tộc Thái
Nguồn gốc Thi ca đến “Những gì làm cho người ta kể nó)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 05 .- Tr.3-19
Abstract: Bài viết: Mở đầu; nguồn gốc thi ca của nghi lễ; cuộc đấu tranh chống lại các quy tắc xã hội; nữ quyền và việc tạo dựng hình ảnh một con ma nguy hiểm; việc nhận ra một con ma và nghi lễ thích hợp dành cho nó; gải văn hóa và tái văn hóa; Phi chuông không phải/ chưa phải là Nữ thần/Mẫu thần; phần việc của ông Mo - (người trình diễn) và sự kiến tạo quyêng uy; phần việc của người bệnh và sự dấn thân vào tính chất rủi ro của “y tế”; tìm kiếm sự trợ giúp của mối quan hệ xã hội “cũ”/ đã được “thiêng hóa”; tự sự nói về cái cấm kị; “Tính thi ca” của sự hiểu đạt hay là “tính chính trị” của sự hiếu đạt?.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67931
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.