Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/680
Title: Khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của nông hộ trồng cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn Bình Phước
Authors: Trần, Đình Lý
Keywords: Cây công nghiệp dài ngày
Bình Phước
Logit
Tobit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.14-17
Abstract: Với mẫu là 156 nông hộ trồng cây công nghiệp dài ngày tại các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh và Nhơn Thành của tỉnh Bình Phước, tác giả ước lượng tiến hành mô hình logit và tobit nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng và lượng vốn vay ngân hàng được cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hộ được cấp vốn vay là: Diệt tích đất của hộ; Thu nhập của hộ; Tuổi của chủ hộ; Giáo dục của chủ hộ; Lịch sử tín dụng và Giá trị tài sản thế chấp. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay ngân hàng được cấp là: Diện tích đất của hộ; Tuổi của chủ hộ; Giáo dục của chủ hộ và Giá trị tài sản thế chấp. Trong cả hai mô hình nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng tiếp cận vốn vay của hộ là Giáo dục của chủ hộ và Giá trị tài sản thế chấp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/680
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_332.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.