Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68173
Title: Ngành logistics Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025: những cơ hội và thách thức trước hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Phạm, Văn Tài
Khưu, Bảo Khánh
Vũ, Văn Đông
Phạm, Ngọc Khanh
Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Logistics Việt Nam
Cơ hội
Thách thức
Hội nhập quốc tế
Cách mạng công nghiệp 4.0
Đại dịch Covid 19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải;Số 40+41 .- Tr.31-39
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025, qua đó nghiên cứu một cách cụ thể những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động logistics tại Việt Nam dưới sự tác động đặc biệt của hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh đại dịch COVID -19 nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức đối với ngành logistics của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở các phân tích, đánh giá, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành logistics Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025 dưới sự tác động mạnh của hội nhập quốc tế và cách mạng Công nghiệp 4.0 trong bối cảnh đại dịch COVID -19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68173
ISSN: 1859-4263
Appears in Collections:Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.