Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/682
Title: Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng Tây Bắc
Authors: Hoàng, Văn Hoa
Keywords: Liên kết vùng
Liên kết tiểu vùng
Phát triển du lịch
Tây Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.108-111
Abstract: Vùng Tây Bắc có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, du lịch trong vùng này vẫn trong tình trạng manh mún, thiếu sự liên kết trên phạm vi toàn vùng cũng như trong nội bộ từng tiểu vùng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát bước đầu của đề tài " Nghiên cứu chính sách, giải pháp và xậy dựng liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch Tây Bắc" (mã số KHCN-TB22X/13-18), bài viết đánh giá khái quát thực trạng liên kết phát triển du lịch ở Tây Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/682
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.