Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68214
Title: Kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm
Chống lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 08 .- Tr.96-100
Abstract: Để từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặc biệt chú trọng đến việc chỉnh đốn tác phong của Đảng. Tình trạng lãng phí, cùng với chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc, được Đảng xác định là "bốn tác phong” ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Đảng, đến lòng tin của nhân dân, đến sự tồn vong của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68214
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.