Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6838
Title: Rào cản kinh doanh và mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp chế tạo tại Peru
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Phương Thanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng về môi trường kinh doanh và hoạt động QTH của các doanh nghiệp chế tạo ở Peru. Phân tích mối quan hệ giữa rào cản kinh doanh và mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp chế tạo tác động đến mức độ QTH các doanh nghiệp chế tạo tại Peru. Kết luận và đề xuất hàm ý nghiên cứu về chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động quốc tế hóa của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo trong Peru và định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.
Description: 99 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6838
ISSN: B1507914
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.