Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6841
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thị Kiều Nhung
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh quý 2/2018 của công ty. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trên cơ sở số liệu giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Description: 160 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6841
ISSN: B1502034
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.