Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6844
Title: So sánh sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở một số tỉnh thành tại Việt Nam
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá khái quát thực trạng tình hình đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở các tỉnh thành phố tại Việt Nam. Phân tích sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến chi đầu tư cho giáo dục của các hộ gia đình tại VN nhằm đề xuất các khuyến nghị để các hộ gia đình có thể đầu tư vào giáo dục một cách hợp lý, phù hợp với thu nhập của hộ gia đình.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6844
ISSN: B1507571
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.