Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6844
Nhan đề: So sánh sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở một số tỉnh thành tại Việt Nam
Tác giả: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thanh Giang
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá khái quát thực trạng tình hình đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở các tỉnh thành phố tại Việt Nam. Phân tích sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến chi đầu tư cho giáo dục của các hộ gia đình tại VN nhằm đề xuất các khuyến nghị để các hộ gia đình có thể đầu tư vào giáo dục một cách hợp lý, phù hợp với thu nhập của hộ gia đình.
Mô tả: 71 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6844
ISSN: B1507571
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.