Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6848
Title: Thực hành quản lý trong doanh nghiệp sản xuất tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Mao, Huỳnh Như
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng thực hành quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tại TPCT. Trên cơ sở đó đề xuất hàm ý quản trị cho nhà quản lý nâng cao chất lượng trong hoạt động quản lý và từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp ở địa bàn nghiên cứu.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6848
ISSN: B1411937
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.