Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68544
Title: Dấu ấn ngành Công Thương năm 2019 và định hướng năm 2020
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Dấu ấn ngành Công Thương năm 2019
Định hướng năm 2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 01+02 .- Tr.20-23
Abstract: Năm 2019 đánh dấu những thành công to lớn trong phát triển ngành Công Thương với việc hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu, mà Quốc hội và Chính phủ giao. Kết quả này là nhờ việc tập trung thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả công tác cải cách một cách toàn diện theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ theo hướng Chính phủ kiến tạo và hành động, vì nhân dân phục vụ trên tất cả các lĩnh vực; tập trung thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt triển khai thực hiện việc tái cơ cấu các ngành công nghiệp để tạo ra nhiều dư địa hơn cho tăng trưởng; tái cơ cấu thị trường xuất - nhập khẩu gắn với phát triển thị trường nội địa; tăng cường công tác hội nhập và đàm phán các FTA thế hệ mới để mơ rộng và đa dạng hóa thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68544
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.