Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68587
Title: Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán báo cáo tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Rủi ro tiềm tàng
Các nhân tố ảnh hưởng
Mối quan hệ của các loại rủi ro
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 03 .- Tr.16-18
Abstract: Rủi ro tiềm tàng là một loại rủi ro quan trọng trong các loại rủi ro. Việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng giúp kiểm toán viên, công ty kiểm toán đưa ra kế hoạch kiểm toán phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện kiểm toán. Trong bài viết này, tác giả đã tìm hiểu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng; mối quan hệ của rủi ro; từ đó tác giả đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng dự kiến trong kiểm toán báo cáo tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68587
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.