Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68594
Title: Thúc đẩy doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Vũ, Thị Hường
Keywords: Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Phát triển
Việt Nam
Môi trường kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 03 .- Tr.39-42
Abstract: Hiện nay, doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước chiếm số lượng lớn nhất trong 03 loại hình DN và có đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Theo Bộ chí tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 20J0-2017 (Tổng cục Thống kê, 2018), tại thời điểm 31/12/2017, khu vực DN ngoài nhà nước có 541.753 DN, chiếm 96,66% tổng số DN. Đồng thời, loại hình DN này cũng đóng góp vào ngân sách nhà nước nhiều nhất với 407.600 tỷ đồng (đóng góp của khu vực DN năm 2017 đạt 954.100 tỷ đồng). Chính vì vậy, thúc đẩy khối DN này phát triển có ý nghĩa quan trọng trong bất cứ giai đoạn nào của nền kinh tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng của DN ngoài nhà nước, qua đó đưa ra một số giải pháp giúp thúc đẩy khối DN này phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68594
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.