Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68634
Title: Cách thức lựa chọn tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững ở Trung Quốc
Authors: Hoàng, Thế Anh
Nguyễn, Thị Thanh Hương
Keywords: Chương trình phát triển bền vững
Liên hợp quốc
Phát triển xanh
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.62-71
Abstract: Bài viết dựa vào các báo cáo, cương yếu quy hoạch của Trung Quốc liên quan đến phát triển bền vững ở Trung Quốc phân tích cách thức Đảng, Chính phủ và chuyên gia nước này lựa chọn các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá về phát triên bền vững ở cấp độ quốc gia nói chung và ở các vùng, địa phương nói riêng. Từ đó cho thấy, phía Trung Quốc đã: tham chiếu các tổ chức quốc tế, kết hợp với đặc thù Trung Quốc để lựa chọn tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững: phối hợp với các tổ chức, chuyên gia nước ngoài xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá phát triển bền vững: và đề ra mục tiêu phát triển xanh và xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển xanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68634
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.