Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68689
Title: Khai thác giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ ở Tây Nam Bộ trong phát triển du lịch - Nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Nguyễn, Thành Phú
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ ở An Giang. Đánh giá vai trò, ý nghĩa của tín ngưỡng này vào trong phát triển du lịch. Đồng thời, đưa ra những đề xuất giải pháp khai thác và bảo tồn giữ gìn tín ngưỡng này một cách hợp lí.
Description: 112 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68689
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.