Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68701
Title: Khai thác các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc K’ho trong phát triển du lịch tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Trần, Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của người K’ho ở Lâm Đồng, nêu lên mối quan hệ giữa văn hóa người K’ho và du lịch tỉnh Lâm Đồng, chỉ ra tiềm năng và hiện trạng khai thác. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để khai thác hợp lí và hiệu quả hơn tiềm năng hiện có. Đóng góp vào sự phát triển du lịch tại tỉnh Lâm Đồng
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68701
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.