Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6874
Title: Vấn đề hạn chế quyền con người theo pháp luật quốc tế, hiến pháp một số nước và Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Authors: Phạm, Hữu Nghị
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp
Hạn chế quyền con người
Tạm đình chỉ việc thực hiện quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.39-48
Abstract: Quyền con người không phải là vô giới hạn. Quyền con người có thể bị hạn chế. Bài viết này giới thiệu, bình luận các quy định của pháp luật quốc tế, các quy định của hiến pháp một số nước trên thế giới về hạn chế quyền con người; lý giải nội dung của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp Việt Nam năm 2013; đưa ra một số kiến nghị về việc hiểu và thực hiện việc hạn chế quyền con người ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6874
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.