Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6883
Title: Quyền được sống trong hòa bình theo luật Nhân quyền quốc tế
Authors: Vũ, Công Giao
Nguyễn, Anh Đức
Keywords: Bạo lực
Hòa bình
Quyền sống
Quyền sống trong hòa bình
Luật nhân quyền quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.55-62
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, ý nghĩa và lịch sử pháp điển hóa quyền được sống trong hòa bình trong luật nhân quyền quốc tế. Các tác giả cũng đề cập đến mối quan hệ của quyền được sống trong hòa bình và các quyền con người khác, đồng thời xác định các chủ thể có trách nhiệm và các biện pháp bảo đảm quyền này. Theo các tác giả, quyền sống trong hòa bình bắt nguồn từ sự cần thiết phải bảo vệ quyền sống như là một quyền tự nhiên, vốn có của mọi người, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang liên tục diễn ra trên thế giới. Việc bảo đảm quyền này đòi hỏi sự tích cực hợp tác của các nhà nước, các xã hội và các cá nhân trong khuôn khổ các tiêu chuẩn và cơ chế được quy định trong các văn kiện quốc tế có liên quan, mà gần đây nhất là Tuyên ngôn về quyền sống trong hòa bình năm 2016 của Liên hợp quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6883
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.