Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6891
Title: Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người
Authors: Ngô, Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội
Giám sát
Điều ước quốc tế
Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.75-80
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lập hiến và tư duy về quyền con người, đặc biệt là hiến định việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Bài viết nhằm làm rõ cơ sở pháp lý về quyền con người và khái quát việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam trong những năm qua. Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, bài viết nêu những hạn chế, thiếu hụt trong thực hiện quyền giám sát đối với việc thực hiện cam kết quốc tế về quyền con người. Qua đó, tác giả bước đầu đề xuất một số giải pháp về trao chức năng, thẩm quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan thuộc Quốc hội và đối tượng giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6891
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.