Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6897
Title: Cải cách tư pháp với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Tất Viễn
Keywords: Cải cách tư pháp
Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.81-86
Abstract: Một trong những mục tiêu Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-06-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020 đề ra là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược đã thu được những kết quả quan trọng. Thể chế pháp lý bảo vệ quyền con người được hoàn thiện hơn; tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp có nhiều đổi mới theo hướng một nên tư pháp dân chủ, hiện đại, thông minh; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Hiện tượng oan sai trong hoạt động tư pháp đã giảm nhiều. Công tác giám sát của các cơ quan nhà nước và giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp được chú trọng. Quyền con người, quyền công dân đã được bảo đảm tốt hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6897
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.