Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69026
Title: Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế tại một số quốc gia Đông Nam Á
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Chi tiêu chính phủ
Tăng trưởng kinh tế
Đông Nam Á
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 32(02) - Tr.10-18
Abstract: Bài nghiên cứu tập trung kiểm định sự tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại 05 quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) gồm: Việt Nam, Thái Lan, Phillippine, Indonesia, Malaysia trong giai đoạn 2000-2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng hồi quy với dữ liệu bảng, cụ thể là phương pháp GMM (Generalized Method of Moment) nhằm khắc phục hiện tượng tự tương quan giữa các sai số, hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và các vấn đề nội sinh tiềm ẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi tiêu chính phủ có tác động phi tuyến đến tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia nghiên cứu, cụ thể mức chi tiêu chính phủ tối ưu cho tăng trưởng kinh tế là 23,23% GDP. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách cho các nhà quản lý Việt Nam nhằm góp phần phát huy tác động tích cực của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69026
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.