Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69076
Title: Mô hình nhà nước Bắc Âu và một số giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Mô hình nhà nước Bắc Âu
Một số giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 01 .- Tr.62-66
Abstract: Bài viết: Vai trò của các nhà nước thúc đẩy Bắc Âu Các nhà nước Bắc Âu; một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69076
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.