Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69188
Title: Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế
Authors: Đinh, Quang Thành
Keywords: Định hướng chiến lược trong thư Bác
Gửi cho cán bộ ngành Y tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.42-44
Abstract: Từ ý nghĩa to lớn của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27-2 hằng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 27-2 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Y tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69188
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.