Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6923
Title: Nghiên cứu tác động của các yếu tố khoảng cách đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Châu Á
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Đoàn Hoàng Mai
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Châu Á , từ đó đề xuất một số giải pháp trên cơ sở phát huy ảnh hưởng của các yếu tố cơ hội và hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6923
ISSN: B1507895
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.