Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69284
Title: Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hiện nay
Authors: Trương, Văn Quý
Dương, Quốc Quân
Keywords: Mạng xã hội
Cán bộ
Đảng viên
Công tác
Trách nhiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 01 .- Tr.70-73
Abstract: Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sóng xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bản chất của mạng xã hội không xấu, xấu hay không là ở chỗ cách thức chúng ta đang sử dụng mạng xã hội như thế nào...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69284
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.