Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69286
Title: Các đặc tính lý hóa học của môi trường đất và môi trường nước trong hệ thống canh tác ao nuôi tôm
Authors: Lâm, Văn Tân
Võ, Thị Gương
Trần, Thành
Keywords: Các đặc tính lý hóa học
Môi trường đất
Môi trường nước
Hệ thống canh tác ao nuôi tôm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 23 .- Tr.21-23
Abstract: Các yếu tố của môi trường là điều kiện quan trọng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của thủy sinh vật. Sự thay đổi các đặc tính lý hoá học của của môi trường đất và nước ao nuôi tôm là thông số hữu dụng biểu hiện cho yếu tố môi trường [1], Đặc tính đất trong hệ thống canh tác có thể là một trong những nguyên nhân gây giới hạn cho sự phát triển của đối tượng nuôi trong ao. Hàm lượng chất dinh dưỡng, vật chất hữu cơ và mật độ vi sinh vật nhiều có vai trò quan trọng hơn trong nước ao. Do đó, kiểm soát điều kiện đất đáy ao là cần thiết, sục khí vừa phải ở những nơi có tích lũy bùn, xây dựng ao có nơi lắng bùn trước khi đưa vào ao nuôi, kích thích tính hoạt hoá của bồi lắng, dùng hoá chất để cân bằng tiến trình oxy hoá khử và sử dụng lại nguồn nước lọc từ bùn đáy...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69286
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
714.15 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.