Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69291
Title: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng - Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Sử dụng đất nông nghiệp
Xã Liên Hồng
Huyện Đan Phượng
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 23 .- Tr.29-30
Abstract: Sử dụng đất (SDĐ) sản xuất nông nghiệp hiệu quả có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển của xã Liên Hồng cũng như của toàn huyện Đan Phượng - Hà Nội. Tuy nhiên, thực trạng cho sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập, chưa khai thác được đúng tiềm năng đất đai. Mặt khác, hiệu quả về KT-XH, môi trường của các loại hình SDĐ mang lại chưa được quan tâm, đánh giá đúng mức. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá kết quả SDD nông nghiệp nhằm đề xuất, định hưởng SDĐ và các loại hình SDĐ là một việc làm rất cấp thiết hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69291
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
477.36 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.