Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69343
Title: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng xuyên tâm liên (Anđragraphis panicuiata (Burm. f.) nees) tại Thanh Trì, Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Nhữ, Thu Nga
Trịnh, Văn Vượng
Nguyễn, Văn Tâm
Vũ, Hoài Sâm
Trần, Thị Lan
Nguyễn, Quang Tín
Keywords: Chọn lọc
Đánh giá
Xuyên tâm liên (Anđragraphis panicuiata (Burm. f.) nees
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 02 .- Tr.16-21
Abstract: Xuyên tâm liên (Anđragraphis panicuiata (Burm. f.) nees.) thuộc họ ô rô (Ancalhaceae) lá loại cây thuốc quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong y học. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng xuyên tâm liên Aiidrographis paniculata (Burm. f.) Nees được tiến hành năm 2019 tại Thanh Trì, Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc. Kết quả nghiên cứu đã chọn được dòng XTI2 sinh trường, phát triển tốt nhất với năng suất được liệu đạt 7,34 tấn/ha, chất lượng hạt giống đạt cao nhất với khối lượng 1.000 hạt là 1,32 g và tỷ lệ nảy mầm đạt 75,2%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69343
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.