Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69360
Title: Điều Chỉnh pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với chất thải & một số nước ASEAN
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Điều Chỉnh pháp luật
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Chất thải
Một số nước ASEAN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 24 .- Tr.26-27
Abstract: Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH), hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý KT-XH. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mục trong các quan hệ kinh tế, thương mại; thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69360
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
498.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.