Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69396
Title: Tăng cường sự tham gia của công dân, trong xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Trần, Thị Thanh Thủy
Keywords: Chính phủ kiến tạo
Phát triển
Cơ quan nhà nước
Xây dựng
Quản lý nhà nước
Hiệu lực
Hiệu quả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 288 .- Tr.40-44
Abstract: Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở nước ta đang là một thông điệp mạnh mẽ, hướng tới một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một trong những nội dung chủ yếu của chính phủ kiến tạo là chủ động trong xây dựng chính sách, thể chế, thiết lập các điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển. Trong quá trình đó, sự tham gia của công dân là một trong những yếu tố quan trọng hạn chế tính chủ quan, duy ý chí của các cơ quan nhà nước, tăng tính thực tiễn và gần gũi với đời sống hiện thực cho các thể chế. Chính vì vậy, tăng cường sự tham gia của công dân là điều kiện, yêu cầu cấp thiết để xây dựng chính phủ kiến tạo ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69396
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.