Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69472
Title: Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc
Authors: Nguyễn, Danh Tiến
Đặng, Kim Oanh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 349 .- Tr.53-58
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là "một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng"’. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, luôn giữ vững vai trò tổ chức và lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng. Trong suốt chặng đường gần 90 năm cho thấy: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Gần 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành, đảm trách sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69472
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.