Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69515
Title: Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của thanh tra chính phủ trong thời gian tới
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Thanh tra Chính phủ
Nhiệm vụ chính trị của thanh tra chính phủ trong thời gian tới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 01 .- Tr.22-25
Abstract: Thanh tra Chính phủ (TTCP) là cơ quan của Chính phủ, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định của pháp luật. Với địa vị pháp lý đó, phạm vi quản lý nhà nước của TTCP rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Điều này đòi hỏi cơ quan Thanh tra Chính phủ phải luôn có những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình để có những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thế chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69515
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.