Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6960
Title: Ảnh hưởng của sự sáng tạo của nhân viên đến khả năng đổi mới tổ chức của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tại Hà Nội
Authors: Nhâm, Phong Tuân
Keywords: Sáng tạo của nhân viên
Mức độ phức tạp công việc
Mối quan hệ với người quản lý
Đổi mới tổ chức
Ngân hàng thương mại vốn nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.24-32
Abstract: Mục tiêu của bài viết nhằm tìm ra ảnh hưởng giữa mức độ phức tạp của công việc và mối quan hệ với người quản lý đối với tính sáng tạo của nhân viên cũng như vai trò của khả năng sáng tạo của nhân viên đối với sự đổi mới của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tại Hà Nội. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa tính sáng tạo của nhân viên với khả năng đổi mới tổ chức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6960
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_577.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.