Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6962
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Cường
Lê, Thị Bảo Ngọc
Keywords: Công bố thông tin
Phân tích nhân tố
Doanh nghiệp hàng tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.33-41
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng. Kết quả phân tích cho thấy: mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng niêm yết chưa thật sự cao; chịu ảnh hưởng bởi quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán và chủ thể kiểm toán. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6962
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_650.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.