Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69622
Title: Vai trò của khả năng hắp thụ công nghệ đến chuyển giao công nghệ trong khu vực chế tác Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Khu vực chế tác
Nghiên cứu và phát triển
Hấp thụ công nghệ
Chuyển giao công nghệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 270 .- Tr.31-40
Abstract: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của khả năng hấp thụ công nghẹ và một số đặc điểm cấp độ doanh nghiệp và ngành công nghiệp tới giá trị chuyển giao công nghệ trong khu vực chế tác giai đoạn 2012-2016. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra ba điểm quan trọng. Thứ nhất, tổng giá trị chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp chế tác có xu hướng tăng từ 5.03 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên 6.92 nghìn tỷ đồng năm 2016. Tốc độ tăng trưởng giá trị chuyển giao công nghệ trong cả giai đoạn là khoảng 11.3%. Thứ hai, giá trị chuyển giao công nghệ từ khách hàng của doanh nghiệp điều tra (hạ nguồn) gắp là 2 3 lần giá trị chuyển giao công nghệ từ phiá các nhà cung cấp (thượng nguồn) Thứ ba, nghiên cứu tìm thấy khả năng hấp thụ tốt công nghệ của doanh nghiệp làm tăng giá trị tiếp nhận chuyển giao công nghệ, trong khi đó tổng số bằng sáng chế tăng lên thể hiện năng suất nghiên cứu và phát triển (R&D) nội bộ cao sẽ làm giảm cầu về chuyển giao công nghệ khi các yếu tố khác không đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69622
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.