Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6964
Title: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Khổng, Quốc Minh
Keywords: Quyền sở hữu công nghiệp
Xác lập quyền sở hữu công nghiệp
Đối tượng sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.42-49
Abstract: Độc quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là nội dung mấu chốt của pháp luật bảo hộ sở hữu công nghiệp, nó tạo lợi thế cạnh tranh to lớn, nó khuyến khích thúc đẩy các chủ thể trong xã hội không ngừng sáng tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp mới để được bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, thời gian xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay kéo dài và có xu hướng ngày càng tăng, nhất là khi số lượng đơn sở hữu công nghiệp đang tăng lên hàng năm. Do đó, việc tìm ra các nguyên nhân và yếu tố tác động nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục là nhiệm vụ cấp bách. Trong phạm vi bài viết này, đối tượng xác lập quyền sở hữu công nghiệp được tác giả đề cập là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6964
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_655.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.