Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6964
Nhan đề: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Khổng, Quốc Minh
Từ khoá: Quyền sở hữu công nghiệp
Xác lập quyền sở hữu công nghiệp
Đối tượng sở hữu công nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.42-49
Tóm tắt: Độc quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là nội dung mấu chốt của pháp luật bảo hộ sở hữu công nghiệp, nó tạo lợi thế cạnh tranh to lớn, nó khuyến khích thúc đẩy các chủ thể trong xã hội không ngừng sáng tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp mới để được bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, thời gian xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay kéo dài và có xu hướng ngày càng tăng, nhất là khi số lượng đơn sở hữu công nghiệp đang tăng lên hàng năm. Do đó, việc tìm ra các nguyên nhân và yếu tố tác động nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục là nhiệm vụ cấp bách. Trong phạm vi bài viết này, đối tượng xác lập quyền sở hữu công nghiệp được tác giả đề cập là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quốc gia.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6964
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_655.97 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.